Digitalisering av informationsflöden inom Länsförsäkringar

2010-09-13

IDA har fått ett uppdrag för att ansvara för verksamhets- och IT-arkitekturen i ett mycket omfattande digitaliseringsprogram inom Länsförsäkringar AB. Programmet har till syfte att radikalt minska både in- och utflödena av papper i samtliga olika delar av verksamheten, genom att använda elektroniska lösningar så som portaler, EDI/filöverföring, e-post och SMS. Även lagring och åtkomst till elektroniskt lagrade dokument är en viktig aspekt i sammanhanget. Uppdraget innefattar både framtagning av visioner och strategier för hela företagsgruppens digitaliseringen, men också stöd till berörda projekt inom programmet, så att måluppfyllelsen kan säkerställas.