Kunduppdrag Universal Pictures

Förstudie, kravspecifikation, upphandlingsstöd och projektledning avseende införande av elektroniska varucertifikat [VCD] gentemot kunderna.

Bakgrund

Universal Pictures Nordic [nordisk filmdistributör åt sitt amerikanska moderbolag] önskade på grund av krav från sina kunder att så snart som möjligt kunna implementera en lösning för hantering av elektroniska varucertifikat [VCD]. För att kunna fastställa lämplig lösning utifrån givna förutsättningar, och för att få begrepp om omfattningen på en dylik implementation önskade man få en förstudie genomförd av Leverantören. Med förstudien som underlag ville Universal Pictures senare även ha hjälp med upphandling och projektledning i införandeprojektet.

Genomförande

IDA bistod inledningsvis med utarbetande av en förstudie innehållande arbetsflödesbeskrivningar i fråga om lämpligt sätt att arbete med de elektroniska varucertifikaten dels internt hos Universal Pictures, dels externt gentemot sina kunder via tredjepartleverantören GS1s valideringstjänst. Förstudien inkluderade konsekvensbeskrivning med avseende på föreslaget arbetssätt i relation till vald produktleverantör för elektroniska varucertifikat varvid även behov av anpassningar i standardprogramvara och komplementprodukter redovisades.

Efter genomförd förstudie bistod IDA Universal Pictures genom att ta ett totalansvar för både upphandlingsprocessen och sedan även införandeprocessen genom att handha projektledningen. Ansvaret för projektledningen innebar utöver sedvanliga projektledningsuppgifter så som planering, styrning och uppföljning av projektet, även ansvar för de löpande kontakterna med systemleverantören under projektets gång.

Under införandeprocessen arbetade IDA också med att specificera de funktionella behoven i detalj åt vald systemleverantör i samarbete med Kunden. Detta arbete bedrevs i form av workshops och dokumenteras i en särskild rapport. IDA var också behjälpliga med användartesterna hos Universal Pictures vad gällde planering, genomförande och uppföljning av dessa. I samband med testerna användes även IDAs testprocedurbeskrivningar, testprotokollsmallar etc.

Resultat

För Universal Pictures innebar lösningen för elektroniska varucertifikat [VCD] att man kunde tillgodose ett viktigt kundkrav som en förutsättning för fortsatt goda kundrelationer. IDA bidrog med sin kompetens till att utforma lämpliga rutiner och till välja rätt systemleverantör. Dessutom bidrog man till att själva förändringsarbetet kunde genomföras med högre kvalitet och samtidigt på kortare kalendertid och till en lägre kostnad.